發表論文

2021

 1. Rui Hong Chen*, Li Jun Yang*, Sami Hamdoun, Sookja Kim Chung, Christopher Wai-kei Lam, Kai Xi Zhang, Xiaoling Guo, Chenglai Xia, Betty Yuen Kwan Law# and Vincent Kam Wai Wong#,1,2,3,4,6-Pentagalloyl glucose, a RBD-ACE2 binding inhibitor to prevent SARS-CoV-2 infection,  Pharmacol, 12:634176. doi: 10.3389/fphar.2021.634176.

 2. Ying Xie, Wei-Yu Meng, Run-Ze Li, Yu-Wei Wang, Xin Qian, Chang Chan, Zhi-Fang Yu, Xing-Xing Fan, Hu-Dan Pan, Chun Xie, Qi-Biao Wu, Pei-Yu Yan, Liang Liu, Yi-Jun Tang, Xiao-Jun Yao, Mei-Fang Wang, Elaine Lai-Han Leung, Early lung cancer diagnostic biomarker discovery by machine learning methods. Transl Oncol, 2021, 14(1):100907.

 3. Naoko Niimi, Hideji Yako, Shizuka Takaku, Sookja K Chung, Kazunori Sango, Aldose Reductase and the Polyol Pathway in Schwann Cells: Old and New Problems. Int J Mol Sci,2021, 22(3):1031.

 4. Ze-Bo Jiang, Cong Xu, Wenjun Wang, Yi-Zhong Zhang, Ju-Min Huang, Ya-Jia Xie, Qian-Qian Wang, Xing-Xing Fan, Xiao-Jun Yao, Chun Xie, Xuan-Run Wang, Pei-Yu Yan, Yu-Po Ma#, Qi-Biao Wu#amd Elaine Lai-Han Leung#. Plumbagin suppresses non-small cell lung cancer progression through downregulating ARF1 and by elevating CD8 T cells. Pharmacol Res, 2021, 169:105656

 5. Li Jun Yang, Rui Hong Chen, Sami Hamdoun, Paolo Coghi, Jerome P L Ng, David Wei Zhang, Xiaoling Guo, Chenglai Xia, Betty Yuen Kwan Law#and Vincent Kam Wai Wong#. Corilagin prevents SARS-CoV-2 infection by targeting RBD-ACE2 binding. Phytomedicine, 2021, 87:153591.

 6. Jumin Huang, Di Liu, Yuwei Wang, Liang Liu, Jian Li, Jing Yuan, Zhihong Jiang, Zebo Jiang, Wl Wendy Hsiao, Haizhou Liu, Imran Khan, Ying Xie, Jianlin Wu, Yajia Xie, Yizhong Zhang, Yu Fu, Junyi Liao, Wenjun Wang, Huanling Lai, Axi Shi, Jun Cai, Lianxiang Luo, Runze Li, Xiaojun Yao, Xingxing Fan, Qibiao Wu, Zhongqiu Liu, Peiyu Yan, Jingguang Lu, Mingrong Yang, Lin Wang, Yabing Cao#, Hong Wei#and Elaine Lai-Han Leung#. Ginseng polysaccharides alter the gut microbiota and kynurenine/tryptophan ratio, potentiating the antitumour effect of antiprogrammed cell death 1/programmed cell death ligand 1 (anti-PD-1/PD-L1) immunotherapy. Gut, 2021, gutjnl-2020-321031.

 7. Ze-Bo Jiang, Wen-Jun Wang, Cong Xu, Ya-Jia Xie, Xuan-Run Wang, Yi-Zhong Zhang, Ju-Min Huang, Min Huang, Chun Xie, Pei Liu, Xing-Xing Fan, Yu-Po Ma, Pei-Yu Yan, Liang Liu, Xiao-Jun Yao#, Qi-Biao Wu#and Elaine Lai-Han Leung#. Luteolin and its derivative apigenin suppress the inducible PD-L1 expression to improve anti-tumor immunity in KRAS-mutant lung cancer. Cancer Lett, 2021, 515:36-48.

 8. Ivo Ricardode Seabra Rodrigues Diasa,Hang HongLo, Kaixi Zhang, Betty Yuen Kwan Law, Ali Adnan Nasim, Sookja Kim Chung#, Vincent Kam Wai Wong# and Liang Liu#. Potential therapeutic compounds from traditional Chinese medicine targeting endoplasmic reticulum stress to alleviate rheumatoid arthritis. Pharmacol Res, 2021, 170:105696.

 9. Jiaqi Li, Yao Zhang, Xi Chen, Lijuan Ma, Pilong Li#and Haijie Yu#. Protein phase separation and its role in chromatin organization and diseases. Biomed Pharmacother, 2021, 138:111520.

 10. Chen Huang, Dongliang Leng, Peiyan Zheng, Min Deng, Lu Li, Ge Wu, Baoqing Sun, Xiaohua Douglas Zhang#.Comprehensive transcriptome analysis of peripheral blood unravels key lncRNAs implicated in ABPA and asthma. Peer J., 2021, 9:e11453.

 11. Paolo Coghi#, Jerome P. L. Ng, Ali Adnan Nasim and Vincent Kam Wai Wong#. N-[7-Chloro-4-[4-(phenoxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]quinoline]-acetamide. Molbank, 2021, M1213.

 12. Yun Zhang, Xing Wang, He Zhang, Hongmei Tang, Hang Hu, Songping Wang, Vincent Kam Wai Wong#, Yuying Li#and Jun Deng#. Autophagy modulators from Chinese herb medicines: Mechanisms and therapeutic potentials for asthma. Front. Pharmacol., 2021, 710679.

 13. Jia-Xin Li, Run-Ze Li, Ao Sun, Hua Zhou, Erwin Neher, Jia-Shun Yang, Ju-Min Huang, Yi-Zhong Zhang, Ze-Bo Jiang, Tu-Liang Liang, Lin-Rui Ma, Jian Wang, Xuan-Run Wang, Xiao-Qing Fan, Jie Huang, Ying Xie, Liang Liu, Ling Tang#, Elaine Lai-Han Leung#and Pei-Yu Yan#. Metabolomics and integrated network pharmacology analysis reveal Tricin as the active anti-cancer component of Weijing decoction by suppression of PRKCA and sphingolipid signalling. Pharmacol Res., 2021, 171:105574.

 14. Ying Shi, Hu-Dan Pan, Jian-Lin Wu, Qing-Hua Zou, Xin-Yi Xie, Hong-GangLi, Hua Zhou, Xi-Qing Bian, Wen-Fei Leng, Can-Jian Wang, Ya-Feng Wang, Ping Qiu, Fei-Chi Wu, Yong-Fei Fang# and Liang Liu#. The Correlation Between Decreased Ornithine Level and Alleviation of Rheumatoid Arthritis Patients Assessed by a Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Clinical Trial of Sinomenine. Engineering, 2021, 04.014.

 15. Qianqian Wang, Xiaomin Shao, Elaine Lai Han Leung, Yingqing Chen#and Xiaojun Yao#. Selectively targeting individual bromodomain: Drug discovery and molecular mechanisms. Pharmacol Res., 2021, 172:105804.

 16. Paolo Coghi, Li Jun Yang, Jerome P L Ng, Richard K Haynes, Maurizio Memo, Alessandra Gianoncelli, Vincent Kam Wai Wong#and Giovanni Ribaudo#. A Drug Repurposing Approach for Antimalarials Interfering with SARS-CoV-2 Spike Protein Receptor Binding Domain (RBD) and Human Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2). Pharmaceuticals (Basel), 2021, 14(10):954.

 17. XiChen, Hui Zhang, Wu Zeng, NickWang, Hang Hong Lo, Chi Kio Ip, Li JunYang, W.L. Wendy Hsiao, Wai Man Sin, Chenglai Xia, Betty Yuen Kwan Law#and Vincent Kam Wai Wong#. Far infrared irradiation suppresses experimental arthritis in rats by down-regulation of genes involved in inflammatory response and autoimmunity. Joural of Advanced Research, 2021, 08,015

 18. Dingqi Zhang, Sami Hamdoun, Ruihong Chen, Lijun Yang, Chi Kio Ip, Yuanqing Qu, Runfeng Li, Haiming Jiang, Zifeng Yang#, Sookja Kim Chung#, Liang Liu#and Vincent Kam Wai Wong#. Identification of natural compounds as SARS-CoV-2 entry inhibitors by molecular docking-based virtual screening with bio-layer interferometry. Pharmacol Res., 2021, 172:105820

 19. Mohit K Tiwari, Paolo Coghi, Prakhar Agrawal, Dharmendra K Yadav, Li Jun Yang, Qiu Congling, Dinkar Sahal#, Vincent Kam Wai Wong#and Sandeep Chaudhary#. Novel Halogenated Arylvinyl-1,2,4 Trioxanes as Potent Antiplasmodial as well as Anticancer Agents: Synthesis, Bioevaluation, Structure-Activity Relationship and In-silico Studies. Eur J Med Chem, 2021, 224:113685.

 20. Paolo Coghi, Jerome P L Ng, Onat Kadioglu, Betty Yuen Kwan Law, Alena Congling Qiu, Mohamed E M Saeed, Xi Chen, Chi Kio Ip, Thomas Efferth#, Liang Liu#and Vincent Kam Wai Wong#. Synthesis, computational docking and biological evaluation of celastrol derivatives as dual inhibitors of SERCA and P-glycoprotein in cancer therapy, Eur J Med Chem, 2021, 224:113676.

 21. Qianqian Wang, Qinggao Zhang, Elaine Lai Han Leung, Yingqing Chen#and Xiaojun Yao#. Exploring the thermodynamic, kinetic and inhibitory mechanisms of 5-iTU targeting mitotic kinase haspin by integrated molecular dynamics, Phys Chem Chem Phys., 2021 23(34):18404-18413.

 22. Qing Liu, Yuwei Wang, Elaine Lai-Han Leung and Xiaojun Yao#.In silico Study of Intrinsic Dynamics of Full-length apo-ACE2 and RBD-ACE2 complex, Comput Struct Biotechnol J., 2021;19:5455-5465.

 23. Fang-Yuan Zhang, Run-Ze Li, Cong Xu, Xing-Xing Fan, Jia-Xin Li, Wei-Yu Meng, Xuan-RunWang, Tu-Liang Liang, Xiao-Xiang Guan, Hu-Dan Pan, Liang Liu, Xiao-JunYao, Qi Biao Wu#and Elaine Lai-Han Leung#. Emodin induces apoptosis and suppresses non-small-cell lung cancer growth via downregulation of sPLA2-Iia, Phytomedicine, 2021, in press.

2020

 1. Yuwei Wang, Shuai Tang, Huanling Lai, Ruyi Jin, Xu Long, Na Li, Yuping Tang, Hui Guo, Xiaojun Yao, Elaine Lai-Han Leung, Discovery of Novel IDH1 Inhibitor Through Comparative Structure-Based Virtual Screening, Front 2020, 11:579768

 2. Ze-Bo Jiang, Ju-Min Huang, Ya-Jia Xie, Yi- Zhong Zhang, Chan Chang, Huan-Ling Lai, Wenjun Wang, Xiao-Jun Yao, Xing-Xing Fan, Qi-Biao Wu, Chun Xie, Mei-Fang Wang, Elaine Lai-Han Leung, Evodiamine suppresses non-small cell lung cancer by elevating CD8 + T cells and downregulating the MUC1-C/PD-L1 axis, J Exp Clin Cancer Res, 2020, 19;39(1):249.

 3. Yizhong Zhang, Huanling Lai, Peipei Chen, Dan Li, Imran Khan, Wen Luan Wendy Hsiao, Xingxing Fan, Xiaojun Yao, Qibiao Wu, Meifang Wang, Elaine Laihan Leung, Clinical significance of LSECtin and its association with PVR in non-small-cell lung cancer patients. Ann Transl Med, 2020, 8(21):1393

 4. Huan-Ling Lai, Xing-Xing Fan, Run-Ze Li, Yu-Wei Wang, Junmin Zhang, Liang Liu, Erwin Neher, Xiao-Jun Yao, Elaine Lai-Han Leung, Roles of ion fluxes, metabolism, and redox balance in cancer therapy, Antioxid Redox Signal, 2020, Epub ahead of print. PMID: 33115253.

 5. Yan Liu, Meifang Wang, Guoshi Luo, Xin Qian, Chenglin Wu, Yizhong Zhang, Biyu Chen, Elaine Lai-Han Leung, Yijun Tang, Experience of N-acetylcysteine airway management in the successful treatment of one case of critical condition with COVID-19, Medicine (Baltimore), 2020, 99(42):e22577.

 6. Elaine Lai-Han Leung, Huan-Ling Lai, Run-Ze Li, Hu-Dan Pan, Ze-Bo Jiang, Ying Li, Fu-Gang Duan, Jia-Hui Xu, Yi-Zhong Zhang, A-Xi Shi, Chun-Li Wei, Fang-Yuan Zhang, Xiao-Jun Yao, Liang Liu, Roles of serum amyloid A1 protein isoforms in rheumatoid arthritis. Engineering, 2020, in press.

 7. Qibiao Wu, Xiaojun Yao, Hongwei Chen, Zhengtang Liu, Ting Li, Xingxing Fan, Guilin Zhang, Lili Yu, Min Chen, Cong Xu, Ruonan Zhang, Bi Chen, Xinbing Sui, Elaine Lai-Han Leung. Long-term aspirin use for primary cancer prevention: An updated systematic review and subgroup meta-analysis of 29 randomized clinical trials, J Cancer, 2020, 11(21):6460-6473

 8. Elaine Lai-Han Leung, Hu-Dan Pan, Yu-Feng Huang, Xing-Xing Fan, Wan-Ying Wang, Fang He, Jun Cai, Hua Zhou, Liang Liu, The scientific foundation of Chinese herbal medicine against COVID-19, Engineering, 2020, 6(10):1099-1107.

 9. Vincent Kam Wai Wong, Editorial overview: New technologies in 2020: Drug Resistance, Curr Opin Pharmacol,2020, 54:iii-vi.

 10. Kai Xi Zhang, Chi Kio Ip, Sookja Kim Chung, Kei Kei Lei, Yao Qian Zhang, Liang Liu, Vincent Kam Wai Wong, Drug-resistance in rheumatoid arthritis: The role of p53 gene mutations, ABC family transporters and personal factors, Curr Opin Pharmacol,2020, 54:59-71.

 11. Jerome P. L. Ng, Paolo Coghi, Betty Yuen Kwan Law, Liang Liu* and Vincent Kam Wai Wong, The present and future synthetic strategies of structural modifications of sinomenine, Organic Chemistry Frontiers, 2020

 12. YuFei He, Yadan Huang, ChuTian Mai, Hudan Pan, Hai-Bin Luo, Liang Liu, Ying Xie, The immunomodulatory role of PDEs inhibitors in immune cells: therapeutic implication in rheumatoid arthritis, Pharmacol Res,2020, 161:105134.

 13. Hu-Dan Pan, Xiao-Jun Yao, Wan-Ying Wang, Hung-Yan Lau, Liang Liu, Network pharmacological approach for elucidating the mechanisms of traditional Chinese medicine in treating COVID-19 patients, Pharmacol Res,2020, 159:105043

 14. Ziyi Yang, Naiqi Wu, Yong Liang, Hui Zhang, Yanqiong Ren, SMSPL: Robust Multimodal Approach to Integrative Analysis of Multiomics, IEEE Trans Cybern,2020, doi: 10.1109.

專著

 1. Jiu Jie Yang, Jerome P. L. Ng, Kaixi Zhang, Liang Liu*, Vincent Kam Wai Wong*. Pathogenic role of microRNA in rheumatoid arthritis. Book Chapter in "Rheumatoid Arthritis" edited by Prof. Hechmi Toumi (IntechOpen).

授權專利

序號

專利號

專利名稱

獲准國別

完成人(固定)

授權時間

1

CN 109125337 B

趕黃草化合物在制備治療動脈粥樣硬化的藥物中的應用

中國

黃錦偉, 羅婉君, 孫曉磊, 何延政

2021

2

2021104919

Compositions and methods of inhibition of transcription and replication of HBV

Australia

Juan Chen, Betty Yuen-Kwan Law, Vincent Kam-Wai Wong, Ai-Long Huang

2021

3

AU2020103404A4

Medicinal composition comprising a non-coding RNA molecule and an antibody targeting a tumor antigen

Australia

Zhihong Jiang, Lifang Qiu, Tiantian Tong, Hao Huang, Kua Hu, Elaine Lai-Han Leung

2021

成果轉化

Publications Products

健參寶”—用於增強PD1抗體治療非小細胞肺癌。已獲得了澳門產品分類批文(食品)。並成立合作公司“天澤大健康產業有限公司”,推進臨床測試。